149/2019 – Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης για τον «Έλεγχο λειτουργίας του λεβητοστασίου, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και καθαρισμό φίλτρων του Κολυμβητηρίου του ΕΚΑ»

149/2019 – Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης για τον «Έλεγχο λειτουργίας του λεβητοστασίου, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και καθαρισμό φίλτρων του Κολυμβητηρίου του ΕΚΑ»