388/2013 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης

388/2013 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης