130/2019 – Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών διαθεσίμων