229/2011 – Λήψη απόφασης για την άρση παραχώρησης της χρήσης του Χώρου του Ο.Τ. 363 στον ΟΣΚ Α.Ε. η οποία επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 99/25-01-2007 Α.Δ.Σ.

229/2011 – Λήψη απόφασης για την άρση παραχώρησης της χρήσης του Χώρου του Ο.Τ. 363 στον ΟΣΚ Α.Ε. η οποία επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 99/25-01-2007 Α.Δ.Σ.

Λήψη απόφασης για την άρση παραχώρησης της χρήσης του Χώρου του Ο.Τ. 363 στον ΟΣΚ Α.Ε. η οποία επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 99/25-01-2007 Α.Δ.Σ.

ADS2292011.pdfa