107/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού διαδικασίας «Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16»

107/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού διαδικασίας «Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16»