173/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αποτελέσματος της διαδικασίας «Αποσφράγιση για αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής της δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15

173/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αποτελέσματος της διαδικασίας «Αποσφράγιση για αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής της δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15