511/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 4483/2017 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «ΕΦΚΑ»