094/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2017

094/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2017