252/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης και όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/17»