311/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης και όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ»

311/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης και όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ»