317/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων του Δήμου Ιλίου»

317/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων του Δήμου Ιλίου»