Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10»

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10»

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α6/10»

ADE2012010.pdfa