063/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07