Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».

adsdhkepa2232011.pdfa