117/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/07

117/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/07