062/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/09»

062/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/09»

Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/09»

ads062.pdfa