095/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2019 μελέτης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»