011/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

011/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017