101/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

101/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017