148/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

148/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017