088/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019