489/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

489/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ