358/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740