365/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Α. Παπανδρέου, κατόπιν καθιζήσεων»

365/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Α. Παπανδρέου, κατόπιν καθιζήσεων»