461/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το ΠΚΤΜΝΕ για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α.Μ. ΟΙΚ. 4/2014

461/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το ΠΚΤΜΝΕ για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α.Μ. ΟΙΚ. 4/2014