089/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07»

089/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07»

ads089.pdfa