302/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/07»

302/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/07»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α5/07»

ads302.pdfa