463/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/13