518/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/07

518/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/07

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/07

ads518.pdfa