462/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τακτοποιητικού Εργασιών του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

462/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τακτοποιητικού Εργασιών του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ