335/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07»

335/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07»

ads335.pdfa