Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ» με Α.Μ.: HΛ 01/2009

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ» με Α.Μ.: HΛ 01/2009

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ» με Α.Μ.: HΛ 01/2009

adsdhkepa1862011.pdfa