130/2013 – Λήψη Απόφασης για την ένταξη στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011: