389/2013 – Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑΚΑ από το Δήμο Ιλίου ως φορέα υλοποίησης ήδη εγκεκριμένων προσλήψεων ΙΔΟΧ έτους 2013, καθώς και καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων

389/2013 – Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑΚΑ από το Δήμο Ιλίου ως φορέα υλοποίησης ήδη εγκεκριμένων προσλήψεων ΙΔΟΧ έτους 2013, καθώς και καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων

389/2013 – Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑΚΑ από το Δήμο Ιλίου ως φορέα υλοποίησης ήδη εγκεκριμένων προσλήψεων ΙΔΟΧ έτους 2013, καθώς και καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων