522/2017 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς συνταχθείσας μελέτης Πυρασφάλειας