157/2010 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 647.267,75 € από την κατανομή της ΣΑΤΑ έτους 2010 (υπολειπόμενων πιστώσεων έτους 2009)

157/2010 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 647.267,75 € από την κατανομή της ΣΑΤΑ έτους 2010 (υπολειπόμενων πιστώσεων έτους 2009)

Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 647.267,75 € από την κατανομή της ΣΑΤΑ έτους 2010 (υπολειπόμενων πιστώσεων έτους 2009)

ads1572010.pdfa