178/2019 – Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου έναντι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων

178/2019 – Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου έναντι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων