226/2017 – Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ» κατά της υπ΄αριθμ.209/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών»

226/2017 – Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ» κατά της υπ΄αριθμ.209/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών»

226/2017 – Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ» κατά της υπ΄αριθμ.209/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών»