141/2013 – Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

141/2013 – Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ