024/2010 – Λήψη απόφασης για την επανέγκριση πίστωσης για την αγορά ακινήτου ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ