Λήψη απόφασης για την επιστροφή Παγίας Προκαταβολής, ποσού 2.000,00€, υπέρ του ΚΑ 4212, οικονομικού έτους 2009 και απαλλαγή υπολόγου.

Λήψη απόφασης για την επιστροφή Παγίας Προκαταβολής, ποσού 2.000,00€, υπέρ του ΚΑ 4212, οικονομικού έτους 2009 και απαλλαγή υπολόγου.

Λήψη απόφασης για την επιστροφή Παγίας Προκαταβολής, ποσού 2.000,00€, υπέρ του ΚΑ 4212, οικονομικού έτους 2009 και απαλλαγή υπολόγου.

adspk232010.pdfa