107/2010 – Λήψη απόφασης για την επιστροφή πρόσθετων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «Γενική Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ1/09»

107/2010 – Λήψη απόφασης για την επιστροφή πρόσθετων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «Γενική Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ1/09»

Λήψη απόφασης για την επιστροφή πρόσθετων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «Γενική Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ1/09»

ads1072010.pdfa