340/2012 – Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος του Ο.Τ. 503 ως «ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»