384/2009 – Λήψη απόφασης για την μείωση των εγγυητικών επιστολών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07»