431/2013 – Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης του Δήμου»

431/2013 – Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης του Δήμου»