192/2019 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 269/17 Απόφασης Δ.Σ.