142/2019 – Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33/2018 Α.Δ.Σ., που αφορά παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέχρι τις 29.02.2019»

142/2019 – Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33/2018 Α.Δ.Σ., που αφορά παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέχρι τις 29.02.2019»

142/2019 – Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33/2018 Α.Δ.Σ., που αφορά παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέχρι τις 29.02.2019»