119/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρου επί της οδού Πολυτέκνων 38