301/2009 – Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/08»

301/2009 – Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/08»

Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/08»

ads301.pdfa