028/2019 – Λήψη απόφασης για τη δέσμευση κάλυψης της υπέρβασης της χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού που συμβάλλουν στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της Δυτικής Αθήνας»

028/2019 – Λήψη απόφασης για τη δέσμευση κάλυψης της υπέρβασης της χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού που συμβάλλουν στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της Δυτικής Αθήνας»

028/2019 – Λήψη απόφασης για τη δέσμευση κάλυψης της υπέρβασης της χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού που συμβάλλουν στην ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της Δυτικής Αθήνας»